+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Omgevingsrecht

Keizers Advocaten staat cliënten bij op het gebied van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is een breed en complex onderdeel van bestuursrecht. Omgevingsrecht geeft regels over de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving heeft betrekking op ruimtelijke ordening, milieu en natuur, gebiedsontwikkeling en grondexploitatie.

Wij adviseren ondernemers, instellingen en particulieren over bestemmingsplannen, het verkrijgen van omgevingsvergunningen voor het gebruik van gronden en voor bouwactiviteiten. Op het terrein van het milieu- en natuurbeschermingsrecht adviseren wij over regels die gelden op het terrein van onder andere geluid, geur en (fijn)stof, bodem- en grondwaterverontreiniging, lucht en water.

Omgevingsrecht
Voor diverse bedrijfsactiviteiten zijn milieuomgevingsvergunningen of -meldingen noodzakelijk. Daarin kunnen wij adviseren.

Bij het tot stand brengen van gebiedsontwikkelingen komt veel kijken, zoals bestemmingsplanwijzigingen, omgevingsvergunningen, het beoordelen van exploitatieplannen, het sluiten van exploitatieovereenkomsten met overheden. Keizers Advocaten beschikt over een ruime ervaring op dit terrein.

Het vaststellen van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning door de overheid kan tot schade leiden. Schade als gevolg van de wijziging van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning kan voor vergoeding in aanmerking komen. Het kan gaan om inkomens- of vermogensschade, bijvoorbeeld waardevermindering van onroerend goed. Wij adviseren u over de vraag of de overheid aan u verplicht is om planschadevergoeding uit te keren.

De overheid houdt toezicht op de naleving van de regels van het omgevingsrecht. Dat wordt ook wel handhaving genoemd. Zo kan de overheid handhavingsbesluiten uitvaardigen zoals bestuursdwang- en dwangsombesluiten. Indien cliënten daarmee te maken hebben kunnen wij daarover adviseren en bestuursrechtelijke procedures voor cliënten voeren.

Het omgevingsrecht is continu in ontwikkeling. Keizers Advocaten is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van het omgevingsrecht. Onze advocaten hebben zich al grondig verdiept in de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. De Omgevingswet brengt grote veranderingen teweeg in de huidige wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht.

Vragen kan
natuurlijk altijd!

Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op of plan hieronder een vrijblijvende kennismaking.