+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft de cryptobroker zijn zorgplicht geschonden doordat sprake is van cryptodiefstal? Neem dan contact op met advocaat mr. P.A. Bonaparte. Hij kan proberen de door u geleden schade vanwege cryptodiefstal op de cryptobroker te verhalen. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. In dit artikel wordt toegelicht wanneer een cryptobroker kan worden aangesproken als er sprake is van cryptodiefstal.


Wat doet een cryptobroker?

Vanwege de toenemende interesse in de handel van cryptovaluta[1] nemen ook de cryptobrokers[2] toe. Cryptobrokers kunnen zich onder meer bezighouden met het omwisselen van fiat valuta (giraal geld) naar cryptovaluta zoals Bitcoin (BTC) en vice versa. Verder exploiteren cryptobrokers een platform voor handelen in cryptovaluta. Daarnaast stellen zij vaak een bewaarportemonnee (wallet) ter beschikking  voor het kunnen opslaan van de cryptovaluta.


Slachtoffer van cryptodiefstal?

Met de handel in cryptovaluta zijn meestal aanzienlijke bedragen gemoeid. Beleggers vinden de cryptovaluta meestal interessant omdat zij vanwege de volatiliteit van de cryptovaluta op korte en lange termijn kunnen speculeren op de waardeontwikkeling. De handel in de cryptovaluta is niet geheel risicoloos. Beleggers zijn steeds vaker de dupe van cryptodiefstal. Cryptodiefstal vindt plaats doordat derden zonder toestemming of via een hack toegang krijgen tot de account van de belegger. Vervolgens verplaatsen zijn de door belegger aangekochte en in de wallet van de broker opgeslagen cryptovaluta naar een externe wallet. De belegger kan dan niet meer beschikken over zijn cryptovaluta. Hierdoor kan de belegger schade lijden.


De zorgplicht van de cryptobroker bij cryptodiefstal

Cryptobrokers zoals, Bitcoin Meester, Bitvavo, Coinmerce, Binance en Blox, zijn gehouden aan een zorgplicht. De zorgplicht van de cryptobroker brengt met zich mee dat de broker zorgdraagt voor de beveiliging van de transacties in en vanuit de wallet. De cryptobroker is in dat kader gehouden om elke redelijke maatregel te nemen om de aangekochte cryptovaluta in de wallet te beveiligen. Deze zorgplicht van de broker vloeit ook voort uit de norm van goed opdrachtnemerschap (ex artikel 7:401 BW). De broker kan op schending van de zorgplicht bij cryptodiefstal worden aangesproken. Bijvoorbeeld als een derde zonder toestemming van de belegger of na een hack van een account de cryptovaluta naar een externe wallet heeft verplaatst. De cryptobroker kan dan mogelijk zijn zorgplicht hebben geschonden doordat hij niet alle redelijke maatregelen heeft genomen om cryptodiefstal te voorkomen.


Wat kunt u doen als de cryptobroker zijn zorgplicht heeft geschonden?

Als komt vast te staan dat de cryptobroker tekortgeschoten is in de nakoming van haar zorgplicht, dan kunt u als belegger deze cryptobroker aansprakelijk stellen. Dat kunt u doen door een brief op te stellen waarin u de cryptobroker aansprakelijk stelt voor de door u geleden schade als gevolg van de schending van de zorgplicht. Als de cryptobroker weigert om de door u geleden schade te vergoeden, dan kunt u een gerechtelijke procedure starten tegen de cryptobroker. In een gerechtelijke procedure kunt u dan proberen om de door u geleden schade vergoed te krijgen. Als de rechter oordeelt dat de cryptobroker zijn zorgplicht heeft geschonden, dan kunt de cryptobroker op basis van de uitspraak van de rechter houden aan zijn schadevergoedingsplicht.


Meer informatie over de zorgplicht van cryptobroker bij cryptodiefstal?

Heeft u vragen over het aansprakelijk stellen van de cryptobroker wegens de zorgplichtschending bij cryptodiefstal? Neem dan contact op met advocaat mr. P.A. Bonaparte. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. informatie over de zorgplicht bij cryptodiefstal klikt u hier.


Voetnoten

[1] Onder cryptovaluta wordt verstaan digitale munten die bestaan uit unieke reeksen van cijfers en getallen, zoals Bitcoin (BTC), Etherium (ETH), Litecoin (LTC) en Ripple (XRP).
[2] Voorbeelden van cryptobrokers zijn Bitcoin Meester, Bitvavo, Coinmerce, Binance en Blox.