+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Wanneer moet een werkgever bij einde dienstverband een transitievergoeding uitbetalen aan de werknemer? Neem contact op met de heer mr. E. van der Maal. Hij kan deze vraag beantwoorden. Bel naar (0)6 39 56 35 08 of e-mail naar e.vandermaal@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij informeren over alle ins and outs met betrekking tot wanneer werkgevers een transitievergoeding moeten uitbetalen.


Wat is de achtergrond van de transitievergoeding?

Tot de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kenden we Kantonrechtersformule (ook wel: Abc-formule) voor wat betreft het vaststellen van een geldelijke vergoeding voor de werknemer bij de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Met de invoering van de WWZ is de Kantonrechtersformule opgevolgd door de transitievergoeding en zag de billijke vergoeding het levenslicht.

In deze bijdrage richt ik mij op de transitievergoeding. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar ander werk te faciliteren. De werknemer kan bijvoorbeeld een cursus of opleiding volgen, of een eigen onderneming starten. Hoe de werknemer de transitievergoeding aanwendt, is ter vrije bepaling.

De transitievergoeding is vanaf 1 januari 2022 maximaal € 86.000,00 of indien het salaris van de werknemer hoger ligt, dan is het maximaal 1 jaarsalaris het bedrag wat de werkgever moet uitbetalen.


Wanneer heeft u recht op het uitbetalen van een transitievergoeding?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 bestaat recht op een transitievergoeding. Aanvankelijk bestond het recht op een transitievergoeding indien het dienstverband ten minste 24 maanden had geduurd. Die voorwaarde is met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans komen te vervallen.

In artikel 7:673 lid 1 BW is geregeld dat indien de arbeidsovereenkomst door opzegging door de werkgever of door ontbinding (via de rechter) op zijn verzoek is geëindigd, dan wel dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst op zijn initiatief niet wordt voortgezet, de werknemer recht heeft op de transitievergoeding.

Ook heeft de werknemer recht op de transitievergoeding indien hij de arbeidsovereenkomst eindigt of niet voortzet als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Indien een tijdelijke arbeidsovereenkomst of een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever, is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd.


Wanneer kan het uitbetalen van een transitievergoeding achterwege blijven?

Er zijn situaties waarin uw werkgever u geen transitievergoeding hoeft te betalen:

  • Het contract wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. U en uw werkgever maken dan zelf afspraken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan;
  • U wordt ontslagen omdat u ernstig verwijtbaar handelt. U pleegt bijvoorbeeld diefstal of fraude;
  • U bent bij het ontslag nog geen 18 jaar en heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur gewerkt;
  • U heeft de leeftijd bereikt waarop u recht heeft op AOW of pensioen;
  • Indien de werkgever in betalingsonmacht verkeert. Concreet bepaalt de wet dat de transitievergoeding niet langer verschuldigd is, indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of op hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is, art. 7:673c lid 1 BW;
  • Indien in de cao een voorziening is opgenomen in plaats van een transitievergoeding;
  • Indien de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever, dat binnen zes maanden ingaat.


Een transitievergoeding uitbetalen bij tijdelijke contracten?

Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Indien u meer tijdelijke contracten hebt gehad, dan tellen deze contracten bij elkaar op mits de periode tussen deze contracten niet meer dan 6 maanden bedraagt.


Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de volledige duur van het dienstverband. Voor elk jaar dat het dienstverband heeft geduurd, bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris. Voor elk overig gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Het is dus van belang om op basis van de  juiste uitgangspunten de transitievergoeding te berekenen voordat u deze gaat uitbetalen.


Vragen over het uitbetalen van een transitievergoeding?

 

Heeft u meer vragen over wanneer u een transitievergoeding moet uitbetalen bij einde dienstverband? Neem dan contact op met de heer mr. E. van der Maal. Bel naar (0)6 39 56 35 08 of e-mail naar e.vandermaal@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer (0)40 24 45 600.