+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over het starten of ontbinden van een vereniging? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij kan samen met zijn collega’s ervoor zorgen dat u zorgeloos een vereniging kan starten of ontbinden. Bel of stuur een sms-bericht of WhatsAppbericht naar telefoonnummer 06 15 43 85 06 of stuur een e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600..

Waarom een verenging oprichten?

Men kan een vereniging oprichten om middels een samenwerkingsverband van leden een in de statuten van de vereniging geformuleerde doestelling te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de leden van de verenging samen maatschappelijke activiteiten wensten te verrichten, zoals de voetbalvereniging, een buurverenging of een politieke partij. Het oprichten van een vereniging kan in die situaties voor de hand liggen.

Wat is nodig om een vereniging te kunnen oprichten?

Gelet op artikel 2:26 lid 1 BW is een vereniging een rechtspersoon. Onder de vereniging hangt een organisatie welke meestal bestaat uit het bestuur en de leden. Deze leden worden vaak vertegenwoordigd door de algemene ledenvergadering (ALV), die gezamenlijk een bepaald doelstelling verwezenlijken.

Bij het oprichten van een vereniging moeten statuten worden opgesteld waarin de doelstelling van de vereniging staat opgenomen.

Een vereniging wordt opgericht door een meerzijdige rechtshandeling, waarbij tenminste een van de oprichters een natuurlijke persoon is[1].

Indien de vereniging als een formele vereniging naar buiten wil optreden, dan is nodig dat de vereniging bij notariële akte wordt opgericht[2].

Wat zijn de nadelen van een vereniging?

Voordat u een vereniging start is het noodzakelijk de nadelen in kaart te brengen.

Een vereniging kent verschillende verschijnings- en/of onderscheidingsvormen, zoals een formele en informele vereniging.

Een formele vereniging wordt bij notariële akte opgericht, beschikt over volledige rechtsbevoegdheid en dient zich in te schrijven in de kamer van koophandel (kvk)[3].

Een nadeel van een verenging kan zijn dat er bij een informele vereniging sprake is van een ruime aansprakelijkheid. Dit komt er op neer dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de informele vereniging die ontstaan zijn gedurende hun bestuursperiode[4].

Bij een formele vereniging zijn de bestuurders in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen door een vereniging.

Vereniging zonder rechtsbevoegdheid

De informele vereniging wordt niet zoals bij de formele vereniging bij notariële akte opgericht, maar vormvrij opgericht , heeft een beperkte rechtsbevoegdheid en hoeft niet te worden ingeschreven in kvk[5].

 De beperkte rechtsbevoegdheid komt er op neer dat de informele vereniging bijvoorbeeld geen registergoederen mag kopen, niet kan fuseren/splitsen en zij kan geen erfgenamen zijn.

Wat is een vereniging?

Om te begrijpen wat een vereniging eigenlijk is, worden hieronder de belangrijkste kenmerken van een verenging verder toegelicht:

  • De vereniging heeft vaak een dualistische structuur, waarbij het bestuur en een ALV de belangrijkste organen van vereniging zijn (ex artikel 2:26 lid 1 BW);
  • Het doel van de verenging is altijd ideëel en niet gericht op het maken van winst (ex artikel 2:26 lid 3 BW);
  • De vereniging mag de winst niet over de leden verdelen (ex artikel 2:26 lid 3 BW);;
  • Het bestuur van een informele verenging heeft een beperkte rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat zij niet bevoegd zijn om grote geldleningsovereenkomsten te sluiten, als erfgenamen op te treden of te fuseren/splitsen, tenzij de statuten dit alsnog bepalen (ex artikel 2:30 lid 1 BW).

Een vereniging ontbinden?

De leden van de vereniging kunnen via de ALV besluiten om de vereniging te ontbinden, maar dan moet het ontbindingsbesluit van te voren als agendapunt zijn opgenomen. Anders is het ontbindingsbesluit mogelijk niet geldig. Als een meerderheid van de leden wordt behaald, dan kan de verenging worden ontbonden. Dat is vaak als 2/3 van de leden voor het ontbinden van de vereniging hebben gestemd, tenzij in de staturen een andere verdeling is afgesproken. 

Meer vragen over het starten en/of ontbinden van een vereniging?

Als u meer vragen heeft over het starten en/of ontbinden van een vereniging, neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Bel of stuur een sms-bericht of WhatsAppbericht naar telefoonnummer 06 15 43 85 06 of stuur een e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600.

[1] Artikel 2:26 lid 2 BW;

[2] Artikel 2:27 lid 1 BW;

[3] Artikel 2:27 BW en artikel 6 sub b Hrgw;

[4] Artikel 2:30 lid 2 BW; en

[5] Artikelen 4 lid 1 en 6 lid 2 Hrgw.