+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over het starten of ontbinden van een vereniging? Neem contact op met mr. P.A. Bonaparte. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. In dit artikel leggen wij uit wanneer u een vereniging kan starten of ontbinden.


Waarom een verenging starten?


Men kan een vereniging starten om middels een samenwerkingsverband van leden een in de statuten van de vereniging geformuleerde doestelling te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de leden van de verenging samen maatschappelijke activiteiten wensten te verrichten. Bijvoorbeeld een voetbalvereniging, een buurtverenging of een politieke partij starten. Ons advocatenkantoor adviseert initiatiefnemers over het starten, maar ook over het ontbinden van een vereniging. 


Wat is een vereniging


Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van het starten van een verenging toegelicht:

  • Een vereniging heeft vaak een dualistische structuur. Dit betekent dat het bestuur en een ALV de belangrijkste organen van vereniging zijn (ex artikel 2:26 lid 1 BW);
  • Het doel van de verenging is altijd ideëel en niet gericht op het maken van winst (ex artikel 2:26 lid 3 BW);
  • De vereniging mag de winst niet over de leden verdelen (ex artikel 2:26 lid 3 BW); en
  • Het bestuur van een informele verenging heeft een beperkte rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat zij niet bevoegd zijn om grote geldleningsovereenkomsten te sluiten. Verder mag de informele vereniging niet als erfgenamen optreden. Het is ook niet toegestaan om de fuseren of te splitsen. In de statuten kan hiervan worden afgeweken (ex artikel 2:30 lid 1 BW).

 

Welke vereisten gelden voor het starten van een vereniging?


Gelet op artikel 2:26 lid 1 BW is een vereniging een rechtspersoon. Onder de vereniging hangt een organisatie welke meestal bestaat uit het bestuur en de leden. Deze leden van de vereniging worden vertegenwoordigd door de algemene ledenvergadering (ALV). De ALV formuleren en verwezenlijk gezamenlijk een bepaalde doelstelling van de vereniging. Bij het oprichten van een vereniging moeten statuten worden opgesteld waarin de doelstelling van de vereniging staat opgenomen. Een vereniging wordt opgericht door een meerzijdige rechtshandeling, waarbij tenminste een van de oprichters een natuurlijke persoon is[1]. Indien de vereniging als een formele vereniging naar buiten wil optreden, dan is vereist dat deze bij notariële akte wordt opgericht[2].


Wat zijn de nadelen van het starten van een vereniging?


Voordat u een vereniging kan starten is het noodzakelijk de voordelen maar ook de nadelen te bespreken. Een vereniging kent verschillende verschijnings- en/of onderscheidingsvormen, zoals een formele en informele vereniging. Een formele vereniging wordt bij notariële akte opgericht. Verder beschikt een formele vereniging over volledige rechtsbevoegdheid. Een formele vereniging dient zich ook in te schrijven in de kamer van koophandel (kvk)[3]. Een nadeel kan zijn dat bij een informele vereniging sprake is van een ruime aansprakelijkheid. Dit komt er op neer dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden die ontstaan gedurende de bestuursperiode[4]. Bij een formele vereniging zijn de bestuurders in beginsel niet hoofdelijk aansprakelijk, want de vereniging heeft een volledige rechtsbevoegdheid. Dat is een belangrijk verschil.


Vereniging starten zonder rechtsbevoegdheid


Een informele vereniging wordt niet zoals bij de formele vereniging bij notariële akte opgericht, maar vormvrij opgericht. Deze heeft een beperkte rechtsbevoegdheid. Verder hoeft een informele vereniging niet te worden ingeschreven in kvk[5]. De beperkte rechtsbevoegdheid komt er op neer dat geen registergoederen mogen worden gekocht. De informele vereniging mag ook niet fuseren/splitsen en kan ook geen erfgenamen zijn.


Een vereniging ontbinden?


De leden van de vereniging kunnen via de ALV besluiten om de vereniging te ontbinden. Het ontbindingsbesluit moet dan van te voren als agendapunt zijn opgenomen. Anders is het ontbindingsbesluit mogelijk niet geldig. De vereniging wordt ontbonden als een meerderheid van de leden wordt behaald. Dat is vaak als 2/3 van de leden voor het ontbinden van de vereniging hebben gestemd. Echter, in de statuten kan een andere verdeling worden bepaald.


Meer vragen over het starten en/of ontbinden van een vereniging?


Heeft u meer vragen over het starten of ontbinden van een vereniging? Neem contact op met mr. P.A. Bonaparte. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. In dit artikel leggen wij uit wanneer u een vereniging kan starten of ontbinden.

De voetnoten

[1] Artikel 2:26 lid 2 BW;
[2] Zie artikel 2:27 lid 1 BW;
[3] zie ook artikel 2:27 BW en artikel 6 sub b Hrgw;
[4] Kijk naar artikel 2:30 lid 2 BW; en
[5] De artikelen 4 lid 1 en 6 lid 2 Hrgw.