+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Bent u op zoek naar een advocaat voor het aanvechten van een ontslag op staande voet? Neem dan contact op met de heer mr. E. van der Maal. Bel naar (0)6 39 56 35 08 of e-mail naar e.vandermaal@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij informeren over wat u kan doen bij aanvechten van een onterechte ontslag op staande voet.


De gevolgen van een ontslag op staande voet

Weinig onderwerpen van ons arbeidsrecht spreken zo tot de verbeelding als het ontslag op staande voet. Dat komt omdat het ontslag op staande voet zeer ingrijpend is voor een werknemer: de arbeidsovereenkomst wordt onmiddellijk (zonder opzegtermijn) beëindigd en leidt dus tot een direct loonverlies. In sommige gevallen leidt het zelfs tot schadeplichtigheid aan de zijde van de werknemer. Voorts heeft een op staande voet ontslag werknemer geen recht op een transitievergoeding en heeft hij evenmin aanspraak op een WW-uitkering. Niet voor niets is een ontslag op staande voet dan ook een ultimum remedium dat slechts bij uitzondering gegeven mag worden.

In deze bijdrage richt ik mij op het door de werkgever gegeven ontslag op staande voet. Onder omstandigheden is het ook mogelijk dat een werknemer op staande voet ontslag neemt.


De wettelijke eisen voor ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is onterecht en kunt u aanvechten als niet voldaan is aan de volgende vereisten:

Dringende reden

Wat is een dringende reden? Als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 7:677 BW worden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de beoordeling van de vraag óf van zodanige dringende redenen sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Sommige situaties leveren overduidelijk een dringende reden op: diefstal, dronkenschap, mishandeling, werkweigering, bedreiging, belediging enzovoorts.

Onverwijld opzeggen

De werkgever dient de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen. Wat onverwijld precies inhoudt is lastig te omschrijven. Waar het om gaat is dat de werkgever na het ontdekken van een als dringende reden kwalificerende handeling onverwijld handelt en zo spoedig mogelijk het ontslag op staande voet geeft. In sommige gevallen is het mogelijk om onderzoek in stellen, bijvoorbeeld indien er een verdenking is van diefstal, kunnen getuigen worden gehoord of kan er intern worden overlegd. De werkgever moet daarbij voortvarend te werk gaan.

Onverwijlde mededeling van de dringende reden

Tussen de opzegging en de mededeling is een korte tijd toegestaan. De mededeling moet dan ook spoedig mogelijk worden gedaan door de werkgever, zodat het voor de werknemer onmiddellijk duidelijk is welke eigenschappen of gedragingen de werkgever hebben genoodzaakt tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Met andere woorden: waarom hij op staande voet is ontslagen. De werknemer moet zich na de mededeling kunnen beraden of hij de opgegeven reden(en) als juist erkent en als dringend aanvaardt.

Een ontslaggrond behoeft niet onder alle omstandigheden aan de wederpartij te worden meegedeeld. Mededeling kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het voor de werknemer duidelijk is welke dringende reden tot de opzegging heeft geleid, althans dat daaromtrent bij de werknemer, gelet op de omstandigheden van het geval, in redelijkheid geen enkele twijfel kan bestaan.


Wanneer is ontslag op staande voet onterecht?

De meest voor de hand liggende reden waarom een ontslag op staande voet onterecht is gegeven, is de afwezigheid van een dringende reden.

Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen, waaronder begrepen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarbij dient niet alleen te worden gelet op de aard en de ernst van de aan de werknemer verweten gedraging, maar moeten ook de aard van de dienstbetrekking, de duur daarvan en de wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld, in de afweging worden betrokken. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag voor hem zullen hebben. Ook indien deze gevolgen ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van een ontslag op staande voet, dan kan de werkgever er voor kiezen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daarvoor zal hij dan een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter aanhangig maken. Daar is dan wel een voldragen ontslaggrond voor nodig.


Wat kunt doen bij een ontslag op staande voet?

U kunt een ontslag op staande voet aanvechten door binnen twee maanden de vernietiging inroepen. Indien u op staande voet bent ontslagen, dan kunt u dit onder bepaalde omstandigheden aanvechten. De wet bepaalt immers dat u binnen twee maanden na de opzegging de vernietiging van de opzegging kunt verzoeken bij de rechtbank. De rechter zal dan beoordelen of er wel sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Vindt hij van niet, dan zal hij het ontslag vernietigen. De werkgever moet dan het loon alsnog volledig doorbetalen. De rechter zal ook beoordelen of de werknemer de  dringende reden kan worden verweten. Indien de rechter van mening is dat de werknemer geen (ernstig) verwijt kan worden gemaakt, dan kan de rechter besluiten dat de werknemer toch een ontslagvergoeding krijgt. Geen recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding bestaat indien de rechter oordeelt dat de werknemer en (ernstig) verwijt kan worden gemaakt.


Schikken bij een ontslag op staande voet?

Gelet op de voor de werknemer ernstige gevolgen van een ontslag op staande voet en de risico’s voor de werkgever wordt in sommige gevallen een schikking getroffen waarbij wordt afgesproken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Het voordeel voor de werkgever is dat hij geen financiële risico’s heeft en het voordeel voor de werknemer is dat hij zijn aanspraken op een eventuele WW-uitkering niet prijsgeeft.


Vragen over het aanvechten van een ontslag op staande voet?

Bent u op staande voet ontslagen en heeft u vragen over het aanvechten ervan? Neem dan contact op met de heer mr. E. van der Maal. Bel naar (0)6 39 56 35 08 of e-mail naar e.vandermaal@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer (0)40 24 45 600.