+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over de niet nakoming van de koopovereenkomst van een woning door de wederpartij? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij kan een sommatiebrief voor u opstellen die u richting de wederpartij kan sturen waarin u de nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen zodat de koop door kan gaan. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. In dit artikel wordt toegelicht in welk gevallen u de nakoming van de koopovereenkomst door de wederpartij kan vorderen.


Wanneer kunt u nakoming van een koopovereenkomst vorderen?


Als een partij bij een koopovereenkomst van een woning weigert om zijn verplichtingen na te komen, dan kan de andere partij nakoming vorderen. Dat kan door een ingebrekestelling te versturen. Een advocaat kan u helpen om een brief met ingebrekestelling op te stellen. U geeft in deze brief aan dat u de andere partij sommeert om bijvoorbeeld binnen 8 dagen mee te werken aan de uitvoering van de koopovereenkomst.


Wat moet u in de ingebrekestelling vermelden?


In de ingebrekestelling dient u te vermelden welke afspraken partijen hebben gemaakt. Verder geeft u aan welke afspraak niet door de wederpartij is nagekomen. Zorg ervoor dat een duidelijke sommatie wordt opgenomen in de brief.

Daarbij kunt u ook aangegeven wat u van de andere partij verwacht. Bijvoorbeeld verzoeken dat de andere partij medewerking verleent aan het inplannen van een leveringsafspraak bij de notaris of de koopsom te betalen op de door notaris aan te wijzen kwaliteitsrekening.

Een voorbeeld van een bericht met een sommatie is:

Gezien het bovenstaande verzoek ik, en voor zover wettelijk vereist, sommeer ik u om aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen”.


Nakoming vorderen in een kortgedingprocedure?


Als de ene partij ondanks de ingebrekestelling nalaat om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan kan de andere partij een kortgedingprocedure starten. In deze procedure kunt u nakoming vorderen van de koopovereenkomst van de woning door de wederpartij. Bij een kortgedingprocedure is een belangrijke voorwaarde dat sprake moet zijn van een spoedsituatie of anders gezegd een spoedeisend belang. Het spoedeisend belang vloeit meestal voort uit de aard van de vordering[1]. U kunt soms ook nakoming vorderen van de in koopovereenkomst overeengekomen boete bij niet nakoming van de koopovereenkomst.


De koopovereenkomst ontbinden bij niet nakoming door de wederpartij


Heeft u de ingebrekestelling verstuurd maar werkt de andere partij ondanks de sommatie nog steeds niet mee aan de nakoming van de koopovereenkomst? In dat geval kunt de koopovereenkomst mogelijk ontbinden. Dit betekent dat partijen geen verdere uitvoering zullen geven aan de koopovereenkomst. De leveringsafspraak bij de notaris wordt geannuleerd en/of de koopsom wordt aan de koper terugbetaald. Soms met aftrek of verrekening van het bedrag aan waarborgsom of de gestelde bankgarantie. De partij die de ontbinding inroept kan vaak ook aanspraak maken op een boete en/of schadevergoeding. In de koopovereenkomst is vaak bepaald welk bedrag aan boete verschuldigd is bij niet nakoming van de koopovereenkomst en bij ontbinding van de koopovereenkomst.


De meestgestelde vragen over de nakoming van de koopovereenkomst


Wat als verkoper zich terugtrekt?

Dan kan de koper de verkoper in gebreke stellen en sommeren om de koopovereenkomst na te komen. Hiermee kan hij de levering van de woning alsnog laten plaatsvinden.

 

Wat als de verkoper in gebreke blijft?

De koper kan dan de koopovereenkomst ontbinden. Vaak kan de koper dan ook aanspraak maken op een boete.

 

Wat gebeurt er als je de financiering niet rond krijgt?

Vaak nemen partijen in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud op. Het financieringsvoorbehoud houdt in dat de partij die de financiering voor de koop van de woning niet rond krijgt, de koop kan beëindigen zonder gevolgen. Echter, vanwege de krappe huizenmarkt doen kopers vaak afstand van het overeenkomen van een financieringsvoorbehoud. Op deze manier hopen zij meer kans te maken op de woning. Als blijkt dat de kopers de financiering niet rond krijgen en de bedenktijd is verstreken, dan hebben de kopers wel een probleem. De verkoper kan dan nakoming vorderen van de koopovereenkomst zodat de kopers verplicht zijn om de woning af te nemen. Als de wederpartij hier niet aan meewerkt, dan riskeert hij een boete.

 

Hoe ontbind je een koopcontract?

De ontbinding van de koopovereenkomst is meestal vormvrij en kan per e-mail of brief gebeuren, maar controleer altijd de koopovereenkomst. Ontbinding kan alleen plaatsvinden als sprake is van een tekortkoming en de andere partij in verzuim is. Daarom is het van belang dat de andere partij in gebreke wordt gesteld om deze nog een laatste mogelijkheid te bieden om de koopovereenkomst van de woning na te komen. Neem telefonisch contact met ons op voor het laten opstellen en versturen van een ontbindingsverklaring.

 

Meer informatie over het vorderen van nakoming van de koopovereenkomst?


Heeft u advies nodig over de niet nakoming van de koopovereenkomst van een woning door de wederpartij? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij kan een brief voor u opstellen waarin hij de wederpartij sommeert om de koopovereenkomst na te komen zodat de koop door kan gaan. Bel, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. Voor meer informatie over de mogelijkheden tot nakoming klikt u hier.


Voetnoten

[1] Rechtbank Breda d.d. 5 maart 2004, ECLI:NL:RBBRE:2004:AO4846, r.o. 3.21.