+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Bent u op zoek naar een expert voor het opstellen en beoordelen van contracten? Neem dan contact op met de heer mr. E. van der Maal. Bel naar (0)6 39 56 35 08 of e-mail naar e.vandermaal@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij informeren over alle ins and outs met betrekking tot het opstellen en beoordelen van contracten.

Waarom is het belangrijk om contracten te laten opstellen?

Ons handelsverkeer kan er niet zonder: contracten. Dit zijn, bij voorkeur, schriftelijke afspraken tussen twee of meerdere partijen waarin bepaalde prestaties worden omschreven en de daaraan verbonden voorwaarden. Dat klinkt abstract, maar eenieder van ons contracteert. We betalen onze boodschappen, gaan tanken bij een tankstation of bestellen een boek online. We sluiten zeer regelmatig koopovereenkomsten. Het (geldelijk) belang verschilt per overeenkomst en mede om die reden laten (ver-)kopers het contract niet steeds beoordelen.

In deze bijdrage licht ik toe waarom het van groot belang kan zijn om uw een overeenkomst te laten opstellen of beoordelen door een expert.

Een contract heeft eigenlijk twee functies: (1) het schriftelijk vastleggen van de afspraken en (2) een mogelijk om juridische en economische risico’s te verdelen. De wet voorziet voor bepaalde situaties al in een risicoverdeling, maar lang niet voor alle gevallen.

Voor het in beeld brengen van juridische en/of economische risico’s is het raadzaam om een overeenkomst te laten opstellen of beoordelen door een expert.

Waarom is het belangrijk om contracten te laten beoordelen?

Het is erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken die voor slechts één uitleg vatbaar zijn. Wie doet wat, waarom, waarvoor, wanneer en onder welke voorwaarden? Dat is nog niet zo eenvoudig. Staat er wel wat u bedoelt? Het taalgebruik is immers erg belangrijk. Vaak komt een contract pas uit de bureaulade als zich een geschil voordoet. Dan is het uiteraard prettig dat teruggegrepen kan worden op een helder contract, bij voorkeur met een uitgebreide considerans (een soort geheugensteuntje).

Hebt u wel voldoende rekening gehouden met toekomstige of onvoorziene situaties? Bent u voldoende bewust van de juridische en/of economische gevolgen? En als u gebruik maakt van een zogenaamde ‘boilerplate clause’ (een standaardtekst), dekt deze dan wel de lading? Dit zijn zaken die bij het opstellen of beoordelen van een contract inzichtelijk worden.

Wij adviseren om een contract te laten opstellen door een expert of, indien u zelf een concept hebt gemaakt, om dit contract te laten beoordelen door een expert voordat u het ondertekent, omdat u daarmee de juridische en/of economische risico’s kunt beperken en een mogelijk geschil of in het uiterste geval een gang naar de rechter kunt voorkomen.

Wij beoordelen ook Engelse contracten

Doet u zaken met partijen buiten onze landsgrenzen en is Engels de voertaal? Geen probleem! Wij beoordelen en schrijven ook contracten in het Engels. Laat u zich er niet toe verleiden om een Nederlands contract in het Engels te laten vertalen met behulp van een online vertaalprogramma. Juridisch Engels luistert nauw en nuances gaan vaak verloren bij een machinevertaling. Het in de Engelse taal opstellen van een contract of het beoordelen van een Engels contract kunt u het beste overlaten aan een expert. En mochten we er echt niet uitkomen, en dat gebeurt niet vaak, dan maken we gebruik van een vertaler uit ons netwerk.

Welke valkuilen bestaan er bij contracten?

In het bovenstaande zijn al enkele valkuilen aan bod gekomen: het gebruik maken van een vaag en/of onvolledig contract waaruit de partijbedoeling onvoldoende blijkt. Daarover zo meer. Daarnaast is ons recht continu in beweging. U doet er dan ook verstandig aan om een contract te laten opstellen of beoordelen door een expert. Zij zijn immers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en voorkomen daarmee dat u in feite een achterhaald contract opstelt dat mogelijk zelfs in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

Een ander, vaak gezien praktijkvoorbeeld is dat bij het opstellen van een contract een model wordt gebruikt. Vergist u zich niet: een contract is vaak maatwerk en dus méér dan ‘copy-paste’. Laat het dan ook altijd opstellen of beoordelen door een expert.

Een laatste valkuil die ik hierboven al even heb benoemd, is de partijbedoeling. Daarvoor ga ik terug in de tijd, naar het zogenaamde Haviltexarrest van de Hoge Raad van 13 maart 1981. In dit toonaangevende arrest is bepaald dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht. Met andere woorden: de partijbedoelingen en verwachtingen bij het sluiten van het contract spelen een belangrijke rol. De partijbedoeling kan niet contractueel worden uitgesloten met een zogenaamde “entire agreement clause”, zo leert het arrest van de Hoge Raad van 5 april 2013. Dus ruim 40 jaar na het Haviltex-arrest, is deze rechtspraak onverminderd actueel. Kort samengevat: het gaat in een contract niet slechts om de letterlijke tekst, maar om de bedoeling van partijen. Om die bedoeling tot uiting te brengen, kan het handig zijn, zoals ik hierboven al aangaf, om een uitgebreide considerans te schrijven.

De hierboven genoemde valkuilen zijn niet allesomvattend. Ik heb geprobeerd u erop te wijzen dat u er verstandig aan doet om het opstellen of beoordelen van een contract over te laten aan onze experts. Of dat nu in het Nederlands is of in het Engels, bij ons is uw contract in goede handen. Als experts zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weten wij als geen ander wat er in een contract kan en moet staan.

Meer informatie over het opstellen en beoordelen van contracten?

Wilt u  meer weten over het opstellen en beoordelen van contracten? Neem dan contact op met de heer mr. E. van der Maal. Bel naar +31 (0)6 39 56 35 08 of stuur een e-mail naar e.vandermaal@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij informeren over alle ins and outs met betrekking tot het opstellen en beoordelen van contracten.