+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over de heropening van de vereffening van een rechtspersoon? Neem dan contact op met mr. M.J.L. Versantvoort. Stuur een e-mail naar m.versantvoort@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij u informeren over de heropening van de vereffening van een rechtspersoon.

Wanneer heropening vereffening van een rechtspersoon mogelijk?

Regelmatig komt het voor dat een klant een onbetwiste vordering heeft op een crediteur en op het moment dat wordt aangedrongen op betaling, blijkt dat deze crediteur zich heeft laten ontbinden en uitschrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een besloten vennootschap kan zich laten ontbinden en uitschrijven uit de Kamer van Koophandel omdat er geen bekende baten meer aanwezig zijn. De oud-bestuurder wordt aangewezen tot bewaarder van de boeken en bescheiden en er wordt geen slotbalans gedeponeerd. Deze ontbinding en uitschrijving wordt ook wel “turboliquidatie” genoemd. Als achterblijvende schuldeiser van de ontbonden vennootschap zijn er dan enkele acties  mogelijk:

  1. een verzoekschrift laten opstellen voor heropening van de vereffening van de rechtspersoon;
  2. het aanvragen van het faillissement van de ontbonden vennootschap;
  3. de mogelijkheid om de bestuurder persoonlijk aan te spreken op grond van artikel 6:162 BW.

Verzoekschrift laten opstellen voor heropening van de vereffening van de rechtspersoon  

Ingevolge artikel 2:23c lid 1 BW kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende (schuldeiser) de vereffening heropenen en zo nodig een vereffenaar benoemen. Er dient dan een verzoekschrift te worden ingediend.

Wat zijn de gronden voor heropening?

Door u als schuldeiser dient dan te worden aangetoond:

– dat u voldoende belang heeft bij de heropening van de vereffening van de rechtspersoon.

– dat er een niet vereffende bate is, dan wel dat er een liquidatiesaldo is uitgekeerd dat kan worden teruggevorderd.

In veel gevallen is er geen sprake van een (nagekomen) bate. Er is vaak geen slotbalans bekend waardoor niet kan worden gecontroleerd of er nog een bate resteert. In veel gevallen zullen er dan ook niet voldoende omstandigheden zijn op grond waarvan kan worden aangetoond dat er een voldoende belang bestaat bij heropening van de vereffening van de rechtspersoon.

Procedure starten voor heropening vereffening van een rechtspersoon

Indien deze gegevens en omstandigheden wel voorhanden zijn dan kan een procedure worden gestart voor heropening van de vereffening van de rechtspersoon aan de rechtbank. De rechtbank zal worden verzocht om de vereffening te heropenen. Er zal een verzoekschrift moeten worden opgesteld waarin gemotiveerd wordt verzocht om heropening van de vereffening van de rechtspersoon. In dit verzoekschrift zullen de gronden voor de heropening worden beschreven.

Het aanvragen van het faillissement van de ontbonden vennootschap

Volgens vaste jurisprudentie kan een ontbonden rechtspersoon ook herleven in de procedure tot faillietverklaring. Een faillietverklaring van een besloten vennootschap in liquidatie kan worden uitgesproken als summierlijk is gebleken van een potentiële bate, van een tijdens de aanvraag bestaand vorderingsrecht van de aanvragende schuldeiser èn van het bestaan van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de ontbonden vennootschap verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen (pluraliteit van schuldeisers).

Voor het aanvragen van het faillissement van de ontbonden vennootschap is dus onder meer vereist dat er sprake is van meerdere schulden/schuldeisers. Het summierlijk aantonen van een potentiële bate is ook in dit geval een vaak lastig te nemen “hobbel”.

De mogelijkheid om de bestuurder persoonlijk aan te spreken op grond van artikel 6:162 BW

Het persoonlijk aanspreken van de bestuurder van de ontbonden rechtspersoon op grond van artikel 6:162 BW is eveneens een optie die onderzocht kan worden. Als uitgangspunt zal hebben te gelden dat indien een vennootschap tekort schiet in de nakoming van de verbintenis, alleen de vennootschap aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Enkel onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk, naast de aansprakelijkheid van de vennootschap, ook de bestuurder van de ontbonden rechtspersoon aan te spreken. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Persoonlijke aansprakelijkheid zou aan de orde kunnen zijn indien gesteld kan worden dat de bestuurder bij het aangaan van de overeenkomst reeds wist, of redelijkerwijs behoorde te weten, dat de rechtspersoon niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden (de zogenaamde “Beklamel” norm).

Het enkel ontbinden van een rechtspersoon op grond van artikel 2:19 lid 4 BW en de wetenschap dat de vennootschap nog één of meer schuldeisers heeft ‘an sich’, is niet (per sé) onrechtmatig, zo blijkt uit de (lagere) rechtspraak. Een persoonlijk ernstig verwijt kan mogelijk worden aangenomen indien gesteld en bewezen kan worden dat er nog baten aanwezig waren en dat u als schuldeiser betaald zou zijn indien deze baten zouden zijn vereffend.

Aan een schuldeiser van een turbogeliquideerde vennootschap staan vaak maar weinig echt kansrijke mogelijkheden ten dienste om een openstaande vordering alsnog betaald te krijgen. Het is in de praktijk niet eenvoudig na te gaan of vereffening van de ontbonden rechtspersoon terecht achterwege is gebleven, terwijl daarnaast de mogelijkheden om een bestuurder aansprakelijk te stellen beperkt zijn.

Meer informatie nodig over de heropening vereffening van een rechtspersoon?

Heeft u advies nodig over de heropening van de vereffening van een rechtspersoon? Neem dan contact op met mr. M.J.L. Versantvoort. Stuur een e-mail naar m.versantvoort@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij u informeren over de heropening van de vereffening van een rechtspersoon.