+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over het tegenhouden van een executieveiling van uw bedrijfspand of woning door de bank? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij kan proberen te voorkomen dat uw bedrijfspand of woning via een executieveiling wordt verkocht. Dat kunt u soms alleen bereiken door een kortgedingprocedure te starten. Een kortgedingprocedure kunt u opstarten samen met een advocaat. Als u de kortgedingprocedure wint, dan kunt u blijven ondernemen en gebruikmaken van uw bedrijfspand. el, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600. Wij leggen in dit artikel uit wanneer u de executieveiling van uw bedrijfspand kunt tegenhouden.


Wanneer mag de bank het bedrijfspand verkopen?


Ondernemingen gaan vaak financieringen aan met een bank. Banken verlangen in ruil daarvoor zekerheid. Ondernemingen kunnen dan ten behoeve van de bank een recht van hypotheek vestigen op het bedrijfspand of een woning van één van de aandeelhouders. Banken kunnen ook een pandrecht vestigen op debiteuren, vorderingen of bedrijfsinventaris.

Een bank heeft in beginsel de bevoegdheid om het bedrijfspand of de verpande goederen te verkopen als de onderneming in verzuim is met betalen van de verplichtingen van de zakelijke financiering. Dit wordt het recht van parate executie genoemd[1].

Als een bank gebruikmaakt van het recht van parate executie, dan wordt meestal een veiling georganiseerd. De bank schakelt dan een veilingnotaris in. Tot de datum van de veiling krijgt u dan meestal de gelegenheid om het bedrijfspand of de woning onderhands te verkopen. Als u het bedrijfspand of uw woning niet kwijt wilt raken, dan is verstandig om tijdig in actie te komen tegen de executie. Dan is de kans het grootst dat u met duidelijke argumenten de executie van uw bedrijfspand kan tegenhouden.

Wacht niet te lang met het starten van een kortgedingprocedure, want anders bent u mogelijk niet meer op tijd om de verkoop van uw bedrijfspand of woning tegen te houden. Als u een paar dagen voor de veilingsdatum beslist om een kortgedingprocedure te starten, dan is de kans klein dat u de executieveiling met succes kunt tegenhouden. Neem dus snel contact met ons op.


Wanneer kunt u een executieveiling tegenhouden?


Het recht van parate executie is niet onbegrensd. De onderneming kan proberen de executieveiling van het bedrijfspand of de woning tegen te houden. Hieronder worden de gronden toegelicht om dit te bereiken.

U kunt de executieveiling van een bedrijfspand of woning tegenhouden als de grondslag voor het recht van parate executie ontbreekt. Dat kan als er geen sprake is van een achterstand of de onderneming is niet in verzuim met betalen.

U kunt aan de hand van rekeningafschriften aantonen dat de onderneming steeds aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. De bank maakt dan geen misbruik van bevoegdheid, maar zal dan wel de executie moeten staken. De grondslag om te executeren ontbreekt.


Executieveiling tegenhouden Vanwege misbruik van bevoegdheid?


U kunt de executieveiling van uw bedrijfspand tegenhouden als sprake is van misbruik van bevoegdheid. In dat geval kunt u een beroep doen op artikel 3:13 BW jo. artikel 3:268 BW.

Van misbruik van bevoegdheid kan sprake zijn als de bank, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening van haar bevoegdheid en het belang dat daarmee wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening van het recht van parate executie had kunnen komen.

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de onderneming een achterstand heeft ontstaan, maar kort daarna weer aan haar verplichtingen voldoet en de achterstand steeds een stukje inlost. De onderneming kan dan een zwaarwegend belang hebben bij behoud van het bedrijfspand.

De onderneming kan dan immers blijven draaien en omzet maken. De bank heeft hier ook belang bij, want de onderneming aan haar verplichtingen voldoen. In deze situaties is het verdedigbaar dat het belang van de onderneming bij behoud van het pand zwaarder weegt dan het belang van de bank om het bedrijfspand of de woning te verkopen. Als de bank de executie toch voortzet, dan kan dat misbruik van bevoegdheid opleveren.


De bank is te voortvarend te werk gegaan?


Het is denkbaar dat de bank te voortvarend tot executie over gaat. De bank treft dan snel executiemaatregelen, waardoor ten onrechte kosten worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de onderneming een derde heeft gevonden die bereid is om opnieuw te financieren. De bank mag dan niet uw bedrijfspand of de woning via een executieveiling verkopen.

Als de bank dat toch doet, dan kan er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid. U kunt dan mogelijk de executieveiling tegenhouden. In dat geval bent u niet zonder meer gehouden om de executiekosten te voldoen.

Als de bank besluit om tot executie van het bedrijfspand over te gaan, dan kunt u de executieveiling proberen tegen te houden. Dat kunt u doen door een gesprek aan te gaan met de bank. U kunt dan proberen de kwestie met de bank op te lossen. Bijvoorbeeld door meer tijd te vragen en/of door de inmiddels opgeëiste financiering en de achterstand te voldoen. U kunt dan een betalingsregeling voorstellen.

Het kan voorkomen dat de bank weigert in te stemmen met diverse, redelijke voorstellen om de kwestie praktisch op te lossen. Als de bank daar geen goede gronden voor heeft, dan kunt u proberen om een executiegeschil in kortgeding op te werpen. U kunt dan mogelijk de executieveiling tegenhouden via het starten van een kortgedingprocedure.


Executieveiling tegenhouden via een belangenafweging


U kunt de executieveiling van het bedrijfspand of de woning proberen tegen te houden, maar dan moet u wel aantonen waarom uw belang bij het behouden van het bedrijfspand zwaarder weegt dan het belang van de bank die tot executie overgaat. De onderneming heeft weliswaar betalingsproblemen, maar de onderneming is op zichzelf financieel gezond. Dat moet u dan wel kunnen onderbouwen aan de hand van de jaarcijfers en stukken.

U kunt de executieveiling van het bedrijfspand of de woning proberen tegen te houden via een belangenafweging. Bijvoorbeeld omdat de verwachting is dat de verkoopopbrengst te weinig oplevert om het uitstaande saldo aan financiering en achterstand te voldoen. Dat moet u dan wel kunnen aantonen aan de hand van een taxatierapport.

Als u dit kunt aantonen, dan kunt u betogen dat de bank geen enkel belang heeft bij het voortzetten van de executie. De kans dat verkoopopbrengst toereikend zal zijn om de vordering te voldoen is klein. Hiermee is echter niet gezegd dat de bank uw bedrijfspand of woning niet mag voorkomen. U zult dus meerdere feiten en/of omstandigheden moeten aanvoeren waaruit blijkt dat de bank misbruik van haar bevoegdheid maakt.


Executieveiling tegenhouden vanwege mislopen inkomsten


Een ander belangrijke reden kan zijn dat de onderneming een bedrijfspand nodig heeft om inkomsten te genereren. Als de bank de executie van het bedrijfspand voortzet, dan kan de onderneming niet aan haar verplichtingen blijven voldoen. In dat geval kan er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid. U kunt dan mogelijk de executieveiling tegenhouden via het starten van een kortgedingprocedure.


Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het executierecht


Binnen ons advocatenkantoor houden wij ons vaak bezig met het opstarten van executietrajecten. Daarom weten wij als geen ander hoe wij een executie ook kunnen voorkomen of tegenhouden. Onze advocaten zijn hierin gespecialiseerd. Wij hebben meerdere blogs geschreven over hoe ondernemers, maar ook particulieren de executie van een woning kunnen proberen tegen te houden. Voor meer informatie over het tegenhouden van een executieveiling verwijzen u naar de volgende link: https://advocaat-financieelrecht.nl/Executie-huis-voorkomen.


Meer informatie over het tegenhouden van een executieveiling?


Heeft u advies nodig over het tegenhouden van een executieveiling van uw bedrijfspand of woning door de bank? Neem dan contact op met mr. P.A. Bonaparte. Hij kan proberen te voorkomen dat uw bedrijfspand of woning via een executieveiling wordt verkocht. Dat kunt u soms alleen bereiken door een kortgedingprocedure te starten.

Een kortgedingprocedure kunt u opstarten samen met een advocaat. Als u de kortgedingprocedure wint, dan kunt u blijven ondernemen en gebruikmaken van uw bedrijfspand. el, sms of WhatsApp naar 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor (0)40 24 45 600.

De voetnoten

[1] Zie voor het recht van parate executie bij verpanden goederen artikel 3:248 BW. Zie voor het recht van parate executie bij onroerend goed artikel 3:268 BW.