+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Heeft u advies nodig over een ontbonden vennootschap failliet verklaren? Neem dan contact op met mr. M.J.L. Versantvoort. Stuur een e-mail naar m.versantvoort@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij u informeren over de mogelijkheden om een ontbonden vennootschap failliet te verklaren.

Wat houdt houdt het failliet verklaren van een ontbonden vennootschap in?

Het komt regelmatig voor dat een klant een onbetwiste vordering heeft op een crediteur en op het moment dat wordt aangedrongen op betaling, blijkt dat deze crediteur zich heeft laten ontbinden en uitschrijven uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een besloten vennootschap kan zich laten ontbinden indien er geen bekende baten meer aanwezig zijn. De oud-bestuurder wordt aangewezen tot bewaarder van de boeken en bescheiden en er wordt geen slotbalans gedeponeerd. Deze ontbinding en uitschrijving wordt ook wel “turboliquidatie” genoemd. Als achterblijvende schuldeiser van de ontbonden vennootschap bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om de ontbonden vennootschap failliet te verklaren.

Het aanvragen van het faillissement van de ontbonden vennootschap

Volgens vaste jurisprudentie kan een ontbonden rechtspersoon ook herleven in de procedure tot faillietverklaring. Een faillietverklaring van een besloten vennootschap in liquidatie kan worden uitgesproken als summierlijk is gebleken van een potentiële bate, van een tijdens de aanvraag bestaand vorderingsrecht van de aanvragende schuldeiser en van het bestaan van feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de ontbonden vennootschap verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen (pluraliteit van schuldeisers).

De vereisten voor de faillietverklaring van een reeds ontbonden vennootschap

Naar Nederlands recht is voor de faillietverklaring van een reeds ontbonden vennootschap aldus, behalve de aanwezigheid van pluraliteit van schuldeiser, onder meer vereist dat (1) summierlijk is gebleken van een vorderingsrecht van diegene die het faillissement aanvraagt en (2) summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn.

Kan een ontbonden buitenlandse vennootschap in Nederland failliet worden verklaard?

In een door het Gerechtshof Den Haag gewezen arrest, lag de vraag voor of een Engelse Limited in Nederland failliet kan worden verklaard. Deze Limited was door de Companies House in Engeland reeds ontbonden, waarmee vast stond dat zij naar Engels recht was opgehouden te bestaan. Van een vereffening was geen sprake. Het Hof oordeelde onder verwijzing naar de Europese Insolventieverordening dat deze vraag moest worden beoordeeld naar Nederlands recht. Het centrum van de voornaamste belangen van deze Engelse Limited lag in dit geval in Nederland.

Aan de eerste voorwaarde voor faillietverklaring van een reeds ontbonden vennootschap was hier voldaan: de vordering van de aanvrager volgde uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis. Ten aanzien van de tweede voorwaarde was dat minder duidelijk. Het Hof overweegt allereerst dat de desbetreffende Limited in Nederland is onderworpen aan de heffing van de vennootschapsbelasting. In dat geval geldt (op grond van art. 10:121 BW) dat de Nederlandse regeling inzake aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in faillissement (art. 2:138 BW) eveneens kan worden toegepast op bestuurders van buitenlandse vennootschappen. Bovendien acht het Hof hier termen aanwezig voor een dergelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. De boekhouding van de Limited leek niet te voldoen. Ook concludeerde de curator dat de aandelen op de faillissementsdatum niet waren volgestort.

Naar het oordeel van het Hof is dan ook voldoende aannemelijk dat er nog baten zijn. Die baten zouden in dit geval kunnen bestaan uit de vordering van de curator uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en de vordering tot volstorting van de aandelen. Zodoende oordeelde het Hof dat de Limited in Nederland failliet kon worden verklaard, ondanks dat zij naar Engels recht reeds was opgehouden te bestaan.

Meer informatie nodig over het alsnog failliet verklaren van een ontbonden vennootschap?

Het antwoord op de vraag of een ontbonden (buitenlandse) vennootschap in Nederland failliet kan worden verklaard dient dan ook bevestigend te worden beantwoord. Vanzelfsprekend geldt daarbij ook als voorwaarde dat er sprake is van pluraliteit van schuldeisers.

In zijn algemeenheid geldt dat het voor een schuldeiser vaak lastig is om aan te tonen dat er nog (mogelijke) baten zijn. Het ontbeert een schuldeiser vaak aan informatie.

Men kan zich ook afvragen of het enkele vermoeden van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid op zichzelf reeds voldoende is voor de conclusie dat “summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn”. In de praktijk moet immers nog maar blijken of de bestuurders voor een dergelijke vordering verhaal bieden.

Als u meer vragen heeft over de mogelijkheden om een ontbonden vennootschap failliet te verklaren, neem dan contact op met mr. M.J.L. Versantvoort. Stuur een e-mail naar m.versantvoort@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600.