+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Wilt u proberen een dwangakkoord buiten faillissement of insolventie te bereiken? Neem dan voor juridisch advies contact op met mr. R.G. Roeffen. Neem dan contact op met mr. R.G. Roeffen. Bel of stuur een sms-bericht of WhatsAppbericht naar telefoonnummer 06 22 45 58 87 of stuur een e-mail naar r.roeffen@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij u informeren over de mogelijkheden om een dwangakkoord buiten faillissement of insolventie te bereiken.

Dwangakkoord buiten faillissement bereiken

 Een onderneming verkeert in zwaar weer en is niet in staat haar schuldeisers volledig te betalen. Een schuldenaar kan dan aan haar schuldeisers een buitengerechtelijk akkoord aanbieden. Dit houdt in dat de schuldeisers gevraagd wordt voor een deel afstand te doen van hun vordering. Hierdoor wordt de schuldenlast van de ondernemer verlicht. Bij een dergelijk akkoord komt geen rechter aan te pas. Daarom heet het een buitengerechtelijk akkoord.

In de praktijk leidt het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord vaak tot het voldoen van een bepaald deel van de vordering van de schuldeisers. De schuldeisers worden in verschillende klassen ingedeeld. De schuldeisers met de kleinste vorderingen worden doorgaans volledig betaald en de overige schuldeisers voor een deel. Dat gebeurt vaak in de vorm van een bepaald percentage van de vordering. De belastingdienst stelt als eis tenminste het dubbele percentage te ontvangen van hetgeen de concurrente schuldeisers zoals verhuurders en leveranciers ontvangen.

Bij het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord geldt als uitgangspunt dat een schuldeiser niet verplicht kan worden om een deel van zijn vordering prijs te geven. Dat is een van de redenen op grond waarvan een dergelijk akkoord niet altijd slaagt. Wanneer een schuldeiser niet instemt met de aangeboden regeling kan hij in principe niet worden gedwongen om alsnog in te stemmen. Dat is anders wanneer er sprake is van misbruik van recht. In dat geval kan die schuldeiser door de rechter alsnog worden gedwongen om in te stemmen met het aangeboden akkoord. Uit de rechtspraak blijkt dat niet snel wordt aangenomen dat er sprake is van misbruik van recht. De schuldeiser moet dan zijn bevoegdheid om tegen te stemmen hebben misbruikt en had naar redelijkheid het buitengerechtelijk akkoord niet mogen weigeren.

Het is dus mogelijk dat één enkele schuldeiser dwarsligt en een akkoord frustreert. Vaak zal dat dan leiden tot een faillissement. Bovendien is het zo dat een schuldeiser met een zekerheidsrecht niet gedwongen kan worden in te stemmen met een akkoord. Denk hierbij aan banken met pand- en hypotheekrechten. Het bereiken van een buitengerechtelijk akkoord kent daarom zijn beperkingen.

De schuldeisers die instemmen met het akkoord doen dat vaak onder de voorwaarde dat de overige schuldeisers ook instemmen. Voor de schuldenaar is dat doorgaans ook een eis.

Het aanbieden van een buitengerechtelijke akkoord kent niet de waarborgen zoals die er zijn bij een faillissement. In een faillissement kan ook een akkoord worden aangeboden. Dan is er echter een onafhankelijke derde in de vorm van een curator die bij dat akkoord betrokken is. Dat geeft voor de meeste schuldeisers meer zekerheid dat het aangeboden akkoord goed is en dat zij niet tekort worden gedaan.

In de meeste gevallen stelt het bestuur van de BV of NV een buitengerechtelijk akkoord op. Daarvoor is vaak ook instemming van de aandeelhouders nodig. In menig statuten of aandeelhoudersovereenkomst is namelijk een bepaling opgenomen dat er goedkeuring van de aandeelhouders nodig is voor het aanbieden en uitvoeren van een buitengerechtelijk akkoord.

Dwangakkoord buiten surseance van betaling

Er bestaat geen verschil tussen het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord buiten faillissement of buiten surseance van betaling. In beide gevallen is bij het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord de faillissementswet niet van toepassing. Uitsluitend het algemene vermogensrecht is op het buitengerechtelijk akkoord van toepassing.

Om te voorkomen dat een buitengerechtelijk akkoord niet slaagt wegens tegenstemmende schuldeisers of het niet meewerken door aandeelhouders bestond er in de praktijk behoeft om aan stakeholders die eigenlijk geen redelijk belang hebben bij een weigerachtige houding te dwingen alsnog mee te werken aan het akkoord. Dus dat aan hen een dwangakkoord kan worden opgelegd. Daarvoor is de Wet Continuïteit Ondernemingen II (WCO II) ingevoerd.

Wetsvoorstel wet continuïteit ondernemingen II

In 2014 werd het voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II geconsulteerd. Vervolgens is het voorontwerp diverse malen aangepast. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om buiten faillissement of surseance schulden te saneren door schuldeisers en eventueel ook aandeelhouders te binden aan een akkoord. Het zogeheten dwangakkoord. Dat betekent dat tegenstemmende schuldeisers of aandeelhouders toch aan het akkoord zijn gebonden. Hiermee kan een faillissement worden voorkomen. Na diverse wijzigingen in het wetsvoorstel is uiteindelijk op 1 januari 2021 de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) van kracht geworden.

Vragen over het bereiken van een dwangakkoord buiten faillissement?

Wilt u proberen een dwangakkoord buiten faillissement of insolventie te bereiken. Neem dan contact op met mr. R.G. Roeffen. Bel of stuur een sms-bericht of WhatsAppbericht naar telefoonnummer 06 22 45 58 87 of stuur een e-mail naar r.roeffen@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer van kantoor +31 (0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij u informeren over de mogelijkheden om een dwangakkoord buiten faillissement of insolventie te bereiken.