+31(0)402445600 ka@keizersadvocaten.nl

Bent u op zoek naar een advocaat die uw algemene voorwaarden kan checken of opstellen? Neem dan contact op met de heer mr. E. van der Maal. Bel naar (0)6 39 56 35 08 of e-mail naar e.vandermaal@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer 0)40 24 45 600. In dit artikel zullen wij informeren over alle ins and outs met betrekking tot het opstellen en checken van algemene voorwaarden.


Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden: de beruchte “kleine lettertjes”. Maar wat zijn algemene voorwaarden eigenlijk? Volgens de wet gaat het om ‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn’. Concreet: het gaat dus om algemene bepalingen behorend bij een overeenkomst. U doet er verstandig aan om algemene voorwaarden te laten opstellen door een specialist. Als u al algemene voorwaarden heeft voor bijvoorbeeld uw winkel of webshop, dan kunt u uw algemene voorwaarden laten checken om de zoveel tijd.


Wat staat er in algemene voorwaarden?

Bij het opstellen van algemene voorwaarden worden doorgaans bepalingen opgenomen met betrekking tot levering, betaling, garantie, overmacht, eigendomsvoorbehoud, retentierecht, aansprakelijkheid, de duur en opzegging van de overeenkomst enzovoorts.


Wanneer zijn algemene voorwaarden toepassing?

Algemene voorwaarden zijn van toepassing als voldaan is aan twee voorwaarden:

  1. De algemene voorwaarden dienen te zijn overeengekomen.

Voor wat betreft het overeenkomen van de algemene voorwaarden gelden de algemene regels voor de totstandkoming van overeenkomst: er dient sprake te zijn van een aanbod en een aanvaarding van dit aanbod. In de praktijk betekent dit vaak dat de gebruiker van de algemene voorwaarden deze van toepassing verklaart (bijvoorbeeld in de offerte) en dat de wederpartij hiermee akkoord gaat.

  1. De gebruiker van de algemene voorwaarden dient de wederpartij een redelijke mogelijkheid te hebben geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

De gebruiker van de algemene voorwaarden dient deze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst “ter hand te stellen”. De algemene voorwaarden kunnen worden toegestuurd (per email) of fysiek worden overhandigd.


Vernietigbaarheid beding in algemene voorwaarden: vereisten aan het gebruik van algemene voorwaarden

De wederpartij van een gebruiker van algemene voorwaarden kan een beding vernietigen indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij óf indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het is dan ook raadzaam om de algemene vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen aan de wederpartij en om voor ontvangst en akkoord te laten tekenen.


Het laten opstellen of checken van algemene voorwaarden voor uw bedrijf, website of webshop?

Het opstellen van algemene voorwaarden is, net als het opstellen van contracten, maatwerk. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat ondernemingen bij het oprichten gebruik maken van een model in de veronderstelling dat zij daarmee hun zaakjes goed geregeld hebben. Het verdient aanbeveling om een expert in te schakelen om zeker te weten of de algemene voorwaarden juist zijn geformuleerd en of er geen onderwerpen ontbreken of wellicht overbodig zijn.


Tips voor na het opstellen en checken van algemene voorwaarden

  • De algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard vóór of bij het aangaan van de overeenkomst;
  • Het plaatsen van de algemene voorwaarden op de achterzijde van een factuur is te laat!
  • De algemene voorwaarden moeten ter hand worden gesteld. U kunt de algemene voorwaarden toesturen of overhandigen;
  • De algemene voorwaarden moeten door de wederpartij worden geaccepteerd. De acceptatie is vormvrij en kan uitdrukkelijk of stilzwijgend;
  • Dienstverleners mogen aan de wederpartij een webadres meedelen waarop de algemene voorwaarden beschikbaar zijn. Zij kunnen volstaan met de vermelding dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn op hun website.


Vragen

Wilt u algemene voorwaarden willen laten checken of opstellen? Neem contact op met onze advocaten. Raadpleeg onze website voor onze contactgegevens. Neem dan contact op met de heer mr. E. van der Maal. Bel naar (0)6 39 56 35 08 of e-mail naar e.vandermaal@keizersadvocaten.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het algemene e-mailadres ka@keizersadvocaten.nl en het vaste telefoonnummer 0)40 24 45 600.