De regelgeving op de rechtsgebieden vastgoed en bestuursrecht is complex. Het gaat om afzonderlijke rechtsgebieden maar vaak zijn ze in vastgoedkwesties niet los van elkaar te zien. Keizers Advocaten beschikt over specifieke expertise op deze terreinen. Daardoor zijn wij in staat om complexe vastgoedvraagstukken op te lossen. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd op het gebied van aanbesteding, projectontwikkeling, grondexploitatie en onteigening, milieu, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor bouwen, gebruik, monumenten.

Onze deskundigheid strekt zich verder uit op het gebied van geschillen in de bouw, eigendomsvraagstukken, koop en verkoop van onroerend goed, huur van woon- en bedrijfsruimte, bodem- en grondwaterverontreiniging en het burenrecht. 

Om hun taken uit te oefenen nemen overheidsorganen (zoals het College van Burgemeester en Wethouders, Gedeputeerde Staten of de Minister) besluiten die voor burgers en ondernemingen ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Andersom hebben burgers en ondernemingen vaak weer de medewerking van deze overheidsorganen nodig om hun plannen te kunnen realiseren. Het bestuursrecht is een ingewikkeld rechtsgebied, in het bijzonder omdat het aantal bestuursrechtelijke wetten omvangrijk is. Keizers Advocaten beschikt over specifieke kennis op dit rechtsgebied.

In het bestuursrecht kunt u te maken krijgen met uiteenlopende vraagstukken zoals bestemmingsplannen, projectbesluiten, omgevingsvergunningen voor bouwen, gebruik, monumenten en milieuactiviteiten. Maar ook met onteigening, voorkeursrechten, planschade, nadeelcompensatie en overheidsaansprakelijkheid. Ook handhavingskwesties, zoals besluiten tot het opleggen van een dwangsom, het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een bestuurlijke boete, behoren tot het bestuursrecht.

Succesvol procederen in het bestuursrecht vereist specifieke deskundigheid. Keizers Advocaten beschikt daarover en behoedt u daarmee voor kostbare fouten en uitglijders.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.