Bij insolventierecht wordt meestal gedacht aan faillissementen en surseances van betaling. Dit vakgebied bestrijkt echter ook herstructureringen, financieringen en zekerheden. Wij ondersteunen onze cliënten op al deze terreinen.

Wat te doen als de curator mij als bestuurder aansprakelijk stelt?

Als vuistregel is de bestuurder alleen aansprakelijk als hij er een potje van gemaakt heeft. Daar heeft iedereen wel een gevoel bij en dit leidt meestal niet tot echte verrassingen. Maar soms ontstaat bestuurdersaansprakelijkheid ook in situaties die op het oog minder ernstig zijn. Dat komt doordat de wetgever aan bepaald gedrag (of nalaten) specifiek het gevolg van bestuurdersaansprakelijkheid heeft verbonden. Bijvoorbeeld als niet tijdig bij de Belastingdienst gemeld wordt dat de BV een belastingaanslag niet kan betalen.

Kan ik beslag leggen als mijn klant niet betaalt?

In Nederland kan in veel gevallen snel en relatief gemakkelijk een beslag worden gelegd. Daarvoor moet vooraf verlof van de Rechtbank verkregen worden. Daarbij dient u specifiek aan te geven voor welke vordering u beslag moet kunnen leggen en waarop u beslag wilt leggen. Denk bijvoorbeeld aan een onroerende zaak, objecten of vorderingen onder derden maar ook aan aandelen. Met dit ('conservatoir') beslag voorkomt u dat uw wederpartij zijn vermogen weghaalt en u het nakijken heeft.

Als er met verlof van de rechtbank beslag is gelegd, kunt u zich nog niet ‘verhalen’ op het in beslag genomen object. Daarvoor moet u eerst over een rechterlijk vonnis beschikken waarin uw vordering is toegewezen (al zijn daar uitzonderingen op; bijvoorbeeld als uw vordering vastligt in een notariële akte). Tot dat moment hebt u het beslagen goed wel optimaal veilig gesteld. Aan beslaglegging zijn ook risico's verbonden. Als na de beslaglegging in de juridische procedure blijkt dat u ten onrechte beslag heeft gelegd, kan dat tot gevolg hebben dat u de schade moet vergoeden die de andere partij door het beslag heeft geleden. Wij kunnen uw risico’s met een goede beoordeling en scherpe advisering vooraf goed in kaart brengen en u veilig door dit riskante terrein loodsen.

Wat zijn de kosten van beslaglegging?

Dat u de kosten op voorhand helder inzichtelijk wilt hebben is begrijpelijk. Het is wel een lastige vraag. Waarom? Omdat er na een beslaglegging altijd een juridische procedure volgt, en het verloop daarvan vaak heel lastig is te voorspellen. Wij brengen daarom op voorhand samen met u wel zo veel mogelijk het potentiële verloop van de procedure in beeld. Daarbij maken we een zorgvuldige inschatting van de kosten zodat  u niet voor onnodige verrassingen komt te staan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.