Bij insolventierecht wordt meestal gedacht aan faillissementen en surseances van betaling. Dit vakgebied bestrijkt echter ook herstructureringen, financieringen en zekerheden. Wij ondersteunen onze cliënten op al deze terreinen.

 • Faillissementen
 • Herstructurering
 • Financieringen
 • Zekerheden

Faillissementen

De insolventiespecialisten van Keizers Advocaten worden veelvuldig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surséances van betaling. Door onze ervaring in die verschillende hoedanigheden (advocaat, curator, adviseur) zijn wij bij uitstek in staat om in elk voorkomend geval toegesneden te adviseren en te begeleiden. Veelal werken wij daarbij samen met andere deskundigen zoals accountants, belastingadviseurs en notarissen. U kunt van ons specialistische kennis verwachten bij onder meer:

 • Kopen van bedrijfsonderdelen uit een faillissement
 • Doorstart van ondernemingen uit een faillissement / surseance
 • (her)financieringen
 • (Bestuurders)aansprakelijkheid (vanuit crediteuren, curator en fiscus)
 • Herstructurering
 • Regresaanspraken
 • Concernaansprakelijkheid
 • Geschillen met curatoren

Wilt u meer informatie over faillissementen of het proces daarom heen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor specifieke toelichting op uw vraagstuk.

Herstructurering

Door tijdig ingrijpen en goed anticiperen is het veelal mogelijk om een faillissement of surseance af te wenden of de schade voor de goed renderende onderdelen van de onderneming te beperken. Daarbij zijn goede gesprekken met financiers en de fiscus veelal onontbeerlijk. Dit vereist een goed cijfermatig, fiscaal en civielrechtelijk inzicht. We maken in zo’n situatie samen met u en uw financieel adviseurs een zorgvuldige beoordeling vooraf. Daarmee vinden we regelmatig oplossingen waar anderen niet aan gedacht hadden, waardoor de schade voor de ondernemer beperkt kan worden.

Wilt u meer informatie over herstructurering en de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact  met ons op voor specifieke toelichting op uw vraag.

Financieringen

Zekerheden zijn voor financiers van groot belang. Daarbij spelen de diverse vormen van leasing een grote rol. Op het beslissende moment komt het aan op uw voorbereiding en de in het verleden door u gemaakte keuzes daaromtrent. Regelmatig staan wij financiers bij en zijn betrokken bij het vestigen en uitwinnen van zekerheden waaronder het leggen van beslagen. Wij brengen graag onze kennis en ervaring voor u in de praktijk om uw positie zo goed mogelijk veilig te stellen.

Zekerheden

In zaken met betrekking tot financiering en zekerheden zijn wij voor onze cliënten regelmatig steun en toeverlaat. Wij begeleiden cliënten bijvoorbeeld bij financieringsvraagstukken, investerings- en overnametrajecten, herstructureringsprocessen en het vormgeven van zekerhedenconstructies en de bijbehorende documentatie.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding bij insolventierechtelijke kwesties als het veilig stellen van eigendommen, het geldend maken van zekerheidsrechten en preferenties in faillissementen of surséances van betaling, alsmede procedures inzake bestuurdersaansprakelijkheid of pauliana.

Doordat onze advocaten regelmatig als curator in faillissementen worden benoemd, kunnen wij de specifieke ervaring als curator ook aanwenden in de advisering aan onze cliënten.

Wat te doen als de curator mij als bestuurder aansprakelijk stelt?

Als vuistregel is de bestuurder alleen aansprakelijk als hij er een potje van gemaakt heeft. Daar heeft iedereen wel een gevoel bij en dit leidt meestal niet tot echte verrassingen. Maar soms ontstaat bestuurdersaansprakelijkheid ook in situaties die op het oog minder ernstig zijn. Dat komt doordat de wetgever aan bepaald gedrag (of nalaten) specifiek het gevolg van bestuurdersaansprakelijkheid heeft verbonden. Bijvoorbeeld als niet tijdig bij de Belastingdienst gemeld wordt dat de BV een belastingaanslag niet kan betalen.

Kan ik beslag leggen als mijn klant niet betaalt?

In Nederland kan in veel gevallen snel en relatief gemakkelijk een beslag worden gelegd. Daarvoor moet vooraf verlof van de Rechtbank verkregen worden. Daarbij dient u specifiek aan te geven voor welke vordering u beslag moet kunnen leggen en waarop u beslag wilt leggen. Denk bijvoorbeeld aan een onroerende zaak, objecten of vorderingen onder derden maar ook aan aandelen. Met dit ('conservatoir') beslag voorkomt u dat uw wederpartij zijn vermogen weghaalt en u het nakijken heeft.

Als er met verlof van de rechtbank beslag is gelegd, kunt u zich nog niet ‘verhalen’ op het in beslag genomen object. Daarvoor moet u eerst over een rechterlijk vonnis beschikken waarin uw vordering is toegewezen (al zijn daar uitzonderingen op; bijvoorbeeld als uw vordering vastligt in een notariële akte). Tot dat moment hebt u het beslagen goed wel optimaal veilig gesteld. Aan beslaglegging zijn ook risico's verbonden. Als na de beslaglegging in de juridische procedure blijkt dat u ten onrechte beslag heeft gelegd, kan dat tot gevolg hebben dat u de schade moet vergoeden die de andere partij door het beslag heeft geleden. Wij kunnen uw risico’s met een goede beoordeling en scherpe advisering vooraf goed in kaart brengen en u veilig door dit riskante terrein loodsen.

Wat zijn de kosten van beslaglegging?

Dat u de kosten op voorhand helder inzichtelijk wilt hebben is begrijpelijk. Het is wel een lastige vraag. Waarom? Omdat er na een beslaglegging altijd een juridische procedure volgt, en het verloop daarvan vaak heel lastig is te voorspellen. Wij brengen daarom op voorhand samen met u wel zo veel mogelijk het potentiële verloop van de procedure in beeld. Daarbij maken we een zorgvuldige inschatting van de kosten zodat  u niet voor onnodige verrassingen komt te staan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.