Probleemstelling

Het probleem omtrent Fipronil is inmiddels ruimschoots bekend. De gedupeerde pluimveehouder stelt zich intussen hoofdschuddend de vraag wie aansprakelijk is voor de enorme schade die hij lijdt en nog zal lijden

Vier denkbare categorieën aansprakelijk te stellen personen:

1. De verzekeraar van de pluimveehouder

De verzekeraars hebben laten weten dat hun polissen geen dekking verlenen voor deze schade, maar een kritische houding kan geen kwaad. Een andere vraag is of de pluimveehouder een rechtsbijstandsverzekering heeft zodat in ieder geval de kosten van rechtsbijstand worden gedekt.

2. ChickFriend met in het kielzog haar eventuele verzekeraar

Hier valt juridisch veel over te zeggen. Echter, gesteld dat ChickFriend als feitelijke gebruiker van het Fipronil-houdende bestrijdingsmiddel aansprakelijk is, dan lijkt deze vennootschap onder firma (met twee jongemannen als vennoot) dusdanig weinig vermogen te hebben dat hier geen verhaal mogelijk is. Hoewel nog niet bekend is of ChickFriend hiervoor een verzekering heeft lopen, hebben de verzekeraars hun dekking altijd gemaximaliseerd. Gezien de totale omvang van de vele claims welke op ChickFriend afkomen zal een (eventuele) dekking al snel haar maximum bereikt hebben. Aldus zal een eventuele uitkering voor de pluimveehouders (ondanks hun preferentie op deze uitkering) slechts een doekje voor het bloeden opleveren.

3. De Belgische leverancier Poultry-Vision met wederom in haar kielzog haar eventuele verzekeraar

Hoewel de pluimveehouder geen contract heeft met de Belgische leverancier zou deze naar Nederlands recht mogelijk op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn te stellen, nog los van de eventuele mogelijkheden naar Belgisch recht. Om dit goed te kunnen beoordelen zal eerst meer bekend moeten worden over de rol welke deze leverancier in het geheel heeft gespeeld. Stel dat deze leverancier aansprakelijk is, dan rest ook hier de vraag of er verhaal is en of er een verzekeraar enige schade dekt. Vooralsnog lijkt de hoop daarop gering.

4. NVWA (=Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

De NVWA bewaakt onder meer de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Zij valt onder het ministerie van Economische Zaken. Het is volop in het nieuws besproken of zij, al dan niet door onderbezetting en gebrek aan interne toezicht, te laat maar ook op een verkeerde manier heeft ingegrepen en naar de markt heeft gecommuniceerd. Daarbij laat zich de vraag stellen dat, hoewel Fipronil niet is toegestaan voor het gebruik bij pluimvee, het wellicht gaat om een storm in een glas water. Zo wordt namelijk wel gezegd dat het eten van met Fipronil besmette eieren pas bij exceptionele consumptie tot klachten kan leiden en dat bij dergelijke consumptief gebruik andere stoffen in een ei veel schadelijk(-er) zijn. Hoe dan ook, met inachtneming van allerlei obstakels is verdedigbaar dat de NVWA links of rechtsom hiervoor aansprakelijk is. Dat gaat een stuk verder dan de steun die de Overheid overweegt als ook waarover in Europees wordt gesproken. Wel kan met deze steun en een coulant beleid van de financierende banken mogelijk nog de tijd worden gekocht om de uitkomst van de procedures tegen de NVWA af te wikkelen.

Conclusie

Waarschijnlijk biedt de claim tegen de NVWA de pluimveehouder nog de meeste kans op schadevergoeding, al is het maar omdat hier geen verhaalbaarheidsproblemen spelen.

Hoe dient te pluimveehouder hiermee om te gaan?

1. Meld bij uw verzekeraar de schade.

2. Meld bij uw rechtsbijstandsverzekeraar uw probleem.

3. Stel (in geval bij dekking vanuit de verzekeraar in samenspraak met hem) Chickfriend, Poultry Vision én NWVA aansprakelijk.<br>4. Dossieropbouw. Indien u uw schade wilt verhalen dient u onder meer aan te tonen wat uw schade was en hoe en wanneer deze is ontstaan. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit het verlies van winst als gevolg van omzetderving, destructie, reiniging, advieskosten en kosten van derden. Houd dit alles dan goed bij bijvoorbeeld via:

3.a. Een logboek (met onder andere welke problemen komen op, wie is er bij betrokken)

3.b. Video's en foto's met aanduiding van datum/tijd

3.c. Omzetgegevens (verleden, heden en toekomst)

3.d. (Facturen van) kosten

3.e. Claims van derden wegens het niet nakomen van leveranties

Het is verstandig om bij iedere stap een expert in te schakelen en de (nog) te nemen maatregelen met hem af te stemmen. De visie van de expert zal in de procedure ook de noodzaak van de genomen maatregelen of het nalaten daarvan kunnen onderstrepen en u zo in uw bewijslast steunen.