Heeft u een probleem met een autoverkoper omdat uw auto kort na aankoop kapot is gegaan en kunt u onderling niet tot een oplossing komen? In dit artikel leest u wat uw rechten zijn als koper van een nieuwe of tweedehandse auto, die kort na aankoop kapot gaat.

Wanneer is er sprake van non-conformiteit?

Er is sprake van non-conformiteit als de auto, mede gelet op de mededelingen die de autoverkoper over de auto heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die u op grond van de overeenkomst mag verwachten. U mag er van uit gaan dat de auto alle eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Kortom, zaken waaraan u niet hoeft te twijfelen, maar ook eigenschappen die nodig zijn voor bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Wat zijn uw rechten als koper?

Er is sprake van non-conformiteit als u kort na de aankoop misstanden constateert. In die gevallen heeft u recht op kosteloos herstel en/of vervanging van (de kapotte onderdelen van) de auto op binnen redelijke termijn. Als herstel of vervanging uitblijft, dan heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden. Bij een geslaagd beroep op ontbinding dient de autoverkoper de koopsom aan u terug te betalen en u dient de auto aan de autoverkoper terug te geven. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook aanspraak maken op een schadevergoeding.

Wie moet wat bewijzen?

Normaliter rust de bewijslast op degene die een beroep doet op non-conformiteit. Echter, als u kan worden aangemerkt als consument kunt u wellicht een beroep doen op een wettelijk bewijsvermoeden. Dit betekent dat non-conformiteit in beginsel wordt aangenomen als het gebrek aan de auto zich binnen een termijn van 6 maanden na aankoop manifesteert, tenzij de autoverkoper tegenbewijs levert. In de praktijk lukt het autoverkopers vaak niet om dat tegenbewijs te leveren zodat uit moet worden gegaan van non-conformiteit.

Conclusie

Als er sprake is van non-conformiteit dan heeft u als koper recht op herstel en/of vervanging van de gebrekkige auto, tenzij de autoverkoper erin slaagt het tegendeel te bewijzen. Dat zal vaak niet snel het geval zijn. Meer informatie over non-conformiteit bij de aankoop van een auto verwijs ik u door naar het volgende artikel: https://advocaat-financieelrecht.nl/Auto-kapot-na-aankoop-wat-zijn-uw-rechten