Nederland kent ruim 850 franchiseformules, met meer dan 30.000 franchisevestigingen. Er werken ruim 375.000 mensen en de jaaromzet bedraagt 55 miljard euro. Daarmee is franchise een belangrijke economische factor. Toch is er geen specifieke wetgeving op dit gebied. Maar daar komt in 2021 verandering in. Op 1 januari aanstaande wordt de Wet Franchise van kracht.

De franchiseovereenkomst

Franchise is de samenwerking tussen een franchisegever en een franchisenemer. Door aan te sluiten bij een bestaande keten hoeft de franchisenemer het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hij kan direct gebruik maken van een effectieve formule. Bovendien is zijn financiële investering vaak lager en kan hij collectief meestal goedkoper inkopen. Daar staat tegenover dat je als franchisenemer minder vrijheid hebt om te bepalen hoe je je onderneming drijft.

Voor franchiseovereenkomsten geldt nu nog geen specifieke wetgeving. Dat verandert per 1 januari. Dan wordt wettelijk vastgelegd wat een franchiseovereenkomst is en welke rechten en plichten de partijen bij de overeenkomst ten opzichte van elkaar hebben. Daarbij wordt met name de franchisenemer beschermd. Daarom mag van de wettelijke regels niet in het nadeel van de franchisenemer worden afgeweken. De nieuwe regels worden ook direct van toepassing op reeds bestaande franchiseovereenkomsten. Die moeten vóór 1 januari 2021 worden gecontroleerd en waar nodig aangepast.

De wetgever wil met het invoeren van de nieuwe regels de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger en transparanter maken. De rechtspositie van franchisenemers wordt versterkt en er komen duidelijke regels voor het wijzigen en beëindigen van de franchiseovereenkomst.

In deze blog ga ik kort in op het belangrijkste nieuws.

Verplichte informatie vóór het sluiten van de franchiseovereenkomst

Veel geschillen tussen franchisegever en franchisenemer zijn terug te voeren op onjuiste of onvoldoende informatie in de fase voor het sluiten van de overeenkomst. Daarom verplicht de nieuwe franchisewet partijen die met elkaar een franchiseovereenkomst willen sluiten, om elkaar tijdig vooraf (in de precontractuele fase) alle informatie te verstrekken die nodig is voor een goede beoordeling van kansen en risico’s. Met name de franchisegever moet de franchisenemer over een hele lijst aan onderwerpen informeren: denk bijvoorbeeld aan de benodigde investeringen, te betalen vergoedingen, statistische gegevens en informatie over de locatie. Dit moet ervoor zorgen dat de beslissing om de franchiseovereenkomst aan te gaan beter kan worden genomen en de kans op conflicten en teleurstellingen achteraf kleiner wordt.

De voorgeschreven informatie moet minimaal vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst aan de franchisenemer worden verstrekt. Die periode wordt de stand-still periode genoemd. Dat biedt de kandidaat-franchisenemer voldoende tijd om zich goed te informeren voordat hij besluit om de franchiseovereenkomst aan te gaan. De franchisegever mag in deze periode de voorwaarden van de overeenkomst niet meer in het nadeel van de franchisenemer veranderen en ook geen aanbetalingen of investeringen van de aankomende franchisenemer eisen.

Ondersteuning en instemmingsrecht

Tijdens de franchiseovereenkomst moet de franchisegever de franchisenemer bijstand verlenen en hem de commerciële en technische ondersteuning bieden die past bij de aard van de franchiseformule. Steeds als de franchisenemer behoefte heeft aan ondersteuning, moeten partijen daarover met elkaar in overleg treden.

Wat nieuw is in de franchisewet is het instemmingsrecht van de franchisenemer. Als de franchisegever een verandering in de franchiseformule wil doorvoeren, dan heeft hij daarvoor de voorafgaande instemming nodig van die franchisenemers voor wie de wijziging financiële gevolgen kan hebben. In de franchiseovereenkomst kan wel een drempelbedrag worden afgesproken voor dit instemmingsrecht. Als de verwachte financiële gevolgen van een beoogde verandering onder dat drempelbedrag blijven, is er geen voorafgaande instemming nodig.

Directe werking

De nieuwe franchisewet geldt vanaf 1 januari 2021 voor alle franchiseovereenkomsten, ook als ze al geruime tijd van kracht zijn. Alleen voor het instemmingsrecht, de goodwill en het concurrentiebeding geldt een overgangsperiode van twee jaar.

Er is dus werk aan de winkel voor de franchisebranche. Ben je franchisegever of franchisenemer, of heb je plannen om binnenkort als franchisenemer te gaan werken, verdiep je dan in de nieuwe regels en zorg dat je er op tijd voorbereid bent. Heb je hier vragen over, of zijn er zaken nog onduidelijk? Neem dan contact met ons op.

Wim Weijers