Bax Chemicals BV (een bedrijf dat handelt in chemicaliën) verkoopt voor € 25.000  een partij chemicaliën aan Amcor, een Zwitserse fabrikant van verpakkingsmaterialen voor de farmaceutische industrie. In de (Engelstalige) orderbevestiging vermeldt Bax dat voor de vervoerscondities de Incoterms gelden 'voor zover die niet afwijken van onze Algemene voorwaarden'. (Incoterms zijn vervoerscondities die veelvuldig worden gebruikt in internationaal handelsverkeer). Daarbij heeft Bax ook keurig vermeld dat haar algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Alkmaar.

Kort na de aflevering blijkt dat de geleverde partij chemicaliën verontreinigd is. Dat is gebeurd door een fout van het opslagbedrijf waar de chemicaliën waren opgeslagen voordat ze naar Amcor werden vervoerd. Amcor claimt een schadevergoeding van € 2 miljoen.Bax wijst aansprakelijkheid voor de schade op meerdere gronden af. Ze verwijst daarvoor onder meer naar haar algemene voorwaarden. Daarin is uitdrukkelijk bepaald dat haar aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten.

De Rechtbank oordeelt echter dat de algemene voorwaarden van Bax niet op de overeenkomst van toepassing zijn. Dat wordt bepaald aan de hand van het Weens Koopverdrag (CISG). Dit schrijft voor dat algemene voorwaarden moeten worden bedongen op een zodanige manier dat het voor een 'redelijk persoon' duidelijk was dat het de bedoeling was om algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te verklaren. Dat is hier niet het geval, volgens de Rechtbank. Bax heeft in haar verkoopbevestiging de algemene voorwaarden niet expliciet toepasselijk verklaard. Zij heeft alleen de Incoterms bedongen, en daaraan toegevoegd dat die gelden voor zover ze niet afwijken van haar eigen algemene voorwaarden. Daarmee heeft Bax niet voldoende duidelijk gemaakt dat ze die eigen algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing wilde verklaren.

Het gevolg is dat het beroep op de aansprakelijkheidsbeperking in de algemene voorwaarden van Bax niet opgaat. Daardoor is Bax in beginsel aansprakelijk voor de volledige schade van Amcor, ook al is die schade vele malen groter dan de waarde van de geleverde partij. Een flinke scheur in de broek dus, voor Bax. Dit voorbeeld toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is om zorgvuldig om te gaan met algemene voorwaarden. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud van de algemene voorwaarden, maar zeker ook het correcte gebruik ervan. Als de algemene voorwaarden niet van toepassing worden geacht, zoals hier, kom je aan de inhoud ervan niet eens toe. Met iets meer zorg voor de formulering van de orderbevestigingen had dit voorkomen kunnen worden.