Publicatieplicht

Uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar moet een rechtspersoon haar jaarrekening hebben gedeponeerd (art. 2:394 lid 3 BW). Dit was voorheen 13 maanden. Wanneer het boekjaar van uw onderneming gelijk is aan het kalenderjaar, dient de jaarrekening 2016 uiterlijk op 31 december 2017 te worden gedeponeerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Aan het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening verbindt de wet consequenties. Bij een faillissement bijvoorbeeld is de bestuurder van een BV/NV jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement, indien het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement (art. 2:248/138 BW). Bij het niet (tijdig) voldoen aan voornoemde publicatieplicht staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt bovendien vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Kortom: als bestuurder sta je in dat geval met 2-0 achter.

Geconsolideerde jaarrekening

Publiceert u een geconsolideerde jaarrekening en maakt u gebruik van de groepsvrijstelling (u maakt dan niet voor al uw vennootschappen afzonderlijk een jaarrekening openbaar)? Dan is tevens van belang dat u (tijdig) aan de voorwaarden voor die vrijstelling voldoet (art. 2:403 BW). Een bekende voorwaarde in dat verband is het afgeven door 'de moedermaatschappij' van een zogenaamde 403-verklaring. De moeder dient zich kort gezegd hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor rechtshandelingen van haar dochters. De reikwijdte van een dergelijk aansprakelijkheidsverklaring (op welke schulden en op welk tijdvak ziet de verklaring) moet echter wel voldoende zijn.

Recent oordeelde het Gerechtshof 's-Hertogenbosch onder verwijzing naar de voornoemde publicatieplicht dat voor het verkrijgen van een publicatievrijstelling tenminste noodzakelijk is dat de 403-verklaring betrekking heeft op schulden, aangegaan of anderszins ontstaan in het gehele boekjaar. Dat gaat in de praktijk nogal eens fout. Wanneer dan achteraf moet worden vastgesteld dat (toch) niet aan alle voorwaarden werd voldaan, en het bestuur dus een afzonderlijke jaarrekening had moeten publiceren, is de conclusie dat het bestuur niet aan haar publicatieplicht heeft voldaan. Dan staat vast dat zij haar taak onbehoorlijk heeft vervuld.

Kortom: neem geen risico en zorg dat u tijdig en bovendien op de juiste wijze publiceert.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met:

 

mr. M.J. (Maarten) Blommaert