Op 14 augustus 2014 werd het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen II ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel geeft een regeling die het mogelijk maakt om buiten faillissement een dwangakkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders tot stand te brengen. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht. De bedoeling is om herstructurering van ondernemingen buiten faillissement te bevorderen en werkgelegenheid te behouden. Onder meer Engeland en de VS hebben al succesvolle regelingen voor reorganisatie door middel van een dwangakkoord buiten faillissement.

Buitengerechtelijk akkoord

Nu nog kan een individuele schuldeiser slechts onder zeer bijzondere omstandigheden door de rechter gedwongen worden om mee te werken aan een aangeboden akkoord. Dit bekent in de praktijk dat één enkele schuldeiser een buitengerechtelijk akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers kan frustreren door daarmee niet in te stemmen. In het wetsvoorstel wordt onder meer geregeld dat indien, kort gezegd, een dergelijk akkoord wordt ondersteund door een meerderheid van de schuldeisers en aandeelhouders, de rechter de schuldeisers en aandeelhouders die zich daartegen op onredelijke gronden verzetten kan dwingen aan een dergelijk akkoord mee te werken. De rechter verklaart het akkoord dan algemeen verbindend.

Behalve voor de schuldenaar zelf, voorziet de regeling ook in de mogelijkheid voor het aanbieden van een akkoord door een schuldeiser van de noodlijdende onderneming. De regeling geldt niet voor natuurlijke personen die geen zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen. Voor hen voorziet de wet met de schuldsanering natuurlijke personen reeds in de mogelijkheid van een dwangakkoord.

Positie financiers

Het wetsvoorstel beschermt daarnaast kredietverstrekkers die het akkoord financieren en daarvoor in de plaats zekerheden (in de vorm van pand- en hypotheekrechten) bedingen. Op dit moment lopen dergelijke kredietverschaffers nog het risico dat – wanneer de onderneming toch failleert – de curator de verstrekking van deze zekerheden met een beroep op de faillissementspauliana vernietigt. Het wetsvoorstel voorziet in dit probleem door in de bestaande regelgeving een uitzondering te maken in geval sprake is van financiering van een buitengerechtelijk akkoord.

Het wetsvoorstel ligt momenteel nog ter consultatie tot 14 november 2014. Het zal mogelijk nog worden aangepast. Vervolgens beslist de minister over indiening daarvan.