Alweer enige tijd geleden is een gewijzigde regeling ingevoerd voor het opmaken van jaarrekeningen. Er bestaat nog wat onduidelijkheid voor het geval een BV dezelfde aandeelhouders als bestuurders heeft.

Wijzigingen voor de jaarrekening 2016

De termijnen voor het opmaken van de jaarrekeningen vanaf boekjaar 2016 zijn gewijzigd. De algemene vergadering kan - bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders - de termijn voor het opstellen van de jaarrekening niet meer verlengen met zes maanden, maar nog maar met vijf maanden. De totale termijn voor het opmaken van de jaarrekening is dan 10 maanden. Vervolgens moet binnen twee maanden daarna de jaarrekening worden vastgesteld en worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel.

Zijn de aandeelhouders dezelfde personen als de bestuurders?

Let op, wanneer alle aandeelhouders ook bestuurders zijn betekent het ondertekenen van de jaarrekening door alle bestuurders in beginsel ook het goedkeuren van deze jaarrekening, tenzij de statuten anders bepalen. Het gevolg hiervan is dat de jaarrekening daarna binnen acht dagen gepubliceerd moet worden. Dit betekent dat de uiterste publicatietermijn van de jaarrekening - bij een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar - vóór 8 november van het opvolgende jaar ligt. De vraag is of dit verschil ook door rechters zal worden onderschreven. Ons advies is voorlopig om in dit soort gevallen tijdig, dus vóór 8 november, de jaarrekening te deponeren. De gevolgen van het niet tijdig publiceren kunnen namelijk verstrekkend zijn.

Gevolgen van niet tijdige publicatie

Het niet (tijdig) naleven van de publicatieverplichtingen heeft verstrekkende gevolgen:

  • bestuurders en commissarissen lopen in geval van een onverhoopt faillissement een aanzienlijk risico op persoonlijke aansprakelijkheid
  • schending van de publicatieverplichtingen levert een economisch delict op
  • iedere belanghebbende kan bij de rechter vorderen dat de rechtspersoon de publicatieverplichtingen alsnog naleeft