Twee jaar doorbetalen plus transitievergoeding

In 2015 is (in het kader van de Wet werk en zekerheid) de transitievergoeding ingevoerd. Hierop heeft de werknemer recht als hij twee jaar in dienst is geweest en het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt. Ook zieke werknemers hebben recht op de transitievergoeding. Als het dienstverband met een zieke werknemer na twee jaar ziekte door de werkgever wordt beëindigd, is deze de transitievergoeding verschuldigd. De werkgever heeft dan al twee jaar het salaris doorbetaald, en daarnaast vaak aanzienlijke re-integratiekosten gemaakt.

Dat is onrechtvaardig, vinden veel werkgevers

Veel werkgevers vinden dit een onrechtvaardig hoge last. Daardoor houden werkgevers de zieke werknemer na twee jaar vaak toch nog in dienst, om zo aan de transitievergoeding te ontkomen. Er hoeft na twee jaar geen salaris meer te worden doorbetaald, en er wordt dan gesproken over een 'slapend dienstverband'. Daar zijn wel nadelen aan verbonden. De re-integratieverplichtingen gelden nog steeds en doordat de arbeidsovereenkomst langer duurt, loopt de transitievergoeding alleen nog maar verder op.

Compensatieregeling

De nieuwe wet lost dit probleem voor werkgevers op. Als de regeling in 2020 van kracht wordt, kan de werkgever bij het UWV een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Ook gemaakte kosten met het oog op het re-integreren van de werknemer die de werkgever heeft gemaakt, gericht op de re-integratie van de werknemer, komen onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking.

Wel is de compensatie beperkt tot de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd was na twee jaar ziekte. Heeft de werkgever de werknemer daarna nog in dienst gehouden (het 'slapend dienstverband'), dan wordt het deel van de transitievergoeding dat aan die langere periode is toe te rekenen, niet gecompenseerd.

Ook 'oude gevallen'

De regeling gaat pas per 1 april 2020 in, maar wel met terugwerkende kracht. De compensatie kan ook worden aangevraagd door werkgevers die vanaf de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 een transitievergoeding hebben betaald aan langdurig zieke werknemers. Die aanvraag moet dan wel worden ingediend binnen zes maanden nadat de regeling van kracht wordt, dus vóór 1 oktober 2020.