Hieronder volgt nadere uitleg over de uitspraak van de Hoge Raad op 14 oktober 2016.

Rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomst gaan over bij activa transactie

Bij een activa- passiva transactie is het uitgangspunt dat alleen de goederen die worden overgedragen mee over gaan naar de verkrijger. Volgens dat uitgangspunt zou een verkrijger feitelijk alle onderdelen van een onderneming geleverd kunnen krijgen en zo het personeel bij de 'lege' verkoper kunnen achter laten. Daarmee zou de verkrijger zich van het personeel kunnen ontdoen. En daar heeft de wetgever een stokje voor gestoken. Want bij zo'n overdracht gaan namelijk 'de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst'  tussen het personeel en zijn verkoper automatisch mee over naar de koper (artikel 7:663 BW),  tenzij de overgang een onderneming uit een failliete boedel betreft artikel 7:666 BW.

Vallen pensioenverplichtingen ook onder die rechten en verplichtingen die over gaan?

Tot 1 juli 2002 was dat niet het geval (artikel 7:664-oud BW). De wetgever was namelijk bang dat met de uitstelfinancieringsmogelijkheden de koper wel erg verrast zou kunnen worden met een financieringsachterstand. Toen die uitstelfinanciering verviel kwam ook de grondslag aan die wetsbepaling te ontvallen. Sindsdien is het de bedoeling dat rechten en verplichtingen van de werkgever met betrekking tot pensioen bij overgang van een onderneming overgaan op de verkrijger.

Uitzonderingen

De wet formuleert echter nog wel de volgende uitzonderingen op die hoofdregel. In artikel 7:664 BW staat namelijk dat rechten en verplichtingen in verband met een pensioenregeling niet mee over gaan op de verkrijger wanneer:

  1. de verkrijger aan zijn eigen werknemers al een pensioenovereenkomst heeft aangeboden en hij ditzelfde aanbod doet aan de werknemers die worden overgenomen
  2. de verkrijger deelneemt in een verplicht bedrijfstakpensioenfonds en die verplichte deelneming ook van toepassing wordt op de overgenomen werknemers
  3. partijen bij CAO een afwijkende afspraak maken

Voor deze verplichtingen blijft dus alleen de oude werkgever aansprakelijk.

Geldt de hoofdregel wel als overdrager en verkrijger verplicht deelnemen aan het bedrijfstak pensioenfonds?

Daarop besliste de Hoge Raad nu bevestigend. De Hoge Raad gaat zelfs verder. Want in dat geval heeft dit pensioenfonds het recht om eventueel achterstallige pensioenpremies te innen bij de verkrijger van de onderneming. 

Conclusie

Bij overgang van een onderneming waarbij personeel mee over gaat verdient de pensioenvoorziening grote aandacht. In de meeste gevallen zullen de verplichtingen voor het verleden en voor de toekomst namelijk mee over gaan op de verkrijger van de onderneming.